Hae kulttuuri- tai jatkokoulutusstipendiä

– liittokokoustukea

Haku

Hakemuksia otetaan vastaan ympäri vuoden. Stipendihakemuksia tarkastetaan kootusti 15.4. ja 15.11. . Päätökset julkaistaan seuravan kuun jäsenkirjeessä ja saajille tiedotetaan henkilökohtaisesti.

Stipendihakemus tulee toimittaa ENNEN koulutuksen tai kulttuuritapahtuman alkua lisäksi Sinun pitää olla jäsen kaksi vuotta ja kahden vuoden jäsenmaksut maksettuna. 

Hakulomake lähetä hakulomake hallitus@helsinginyrittajanaiset.fi sähköpostiin.


Maksu

Stipendin maksatushakemus tulee toimittaa kahden kuukauden kuluessa koulutuksen tai tapahtuman päättymisen jälkeen (stipendihakemus pitää olla myönnetty).

Stipendinsaajat ovat tervetulleita kertomaan stipendivaroin maksetuista jatkokoulutuksista tai kulttuuririennoista jäsentapaamisiin.

Maksatuslomake lähetä maksatuslomake hallitus@helsinginyrittajanaiset.fi sähköpostiin.


Rauha Hasselblattin testamenttivarojen käytön menettelyohjeet

Näillä menettelyohjeilla määritellään Rauha Hasselblattin testamenttivarojen käyttötarkoitus, stipendien myöntämisperusteet sekä varojen hallinnointiin ja käyttöön liittyvät muut asiat. Menettelyohjeet esiteltiin Helsingin Yrittäjänaisten ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 26.4.2022.

Nämä menettelyohjeet korvaavat Helsingin Yrittäjänaiset ry:n kaikki aiemmin laaditut ohjeet ja säännöt liittyen Rauha Hasselblattin testamenttivarojen käyttöön ja hallinnointiin.

1. Käytettävät rahavarat

Menettelyohje koskee Ruth Valborg Birgitta Heinen (os. Hasselblatt) testamenttilahjoituksena Helsingin Yrittäjänaiset ry:lle myönnettyjä rahavaroja.

Tarkoituksena on Ruth Heinen testamentin mukaisesti jakaa stipendejä Helsingin Yrittäjänaiset ry:n jäsenille käytettäväksi jatkokoulutuksen ja kulttuuritoiminnan edistämiseen. Varoja ei voi käyttää poliittisiin tarkoituksiin.

(Stiftelsen/fonden skall främja fortbildnings- och kulturverksamheten för Helsingin Yrittäjänaiset r.y:s medlemmar genom att utdela stipendier. Fondens medel får inte användas för politiska syften.)

2. Varojen hoito ja käyttö

Varainhoidossa kunnioitetaan lahjoitettuun omaisuuteen liittyvää testamenttimääräystä. Hallitus pyrkii hajauttamaan varat turvallisiin ja tuottaviin sijoituskohteisiin. Varojen tuotto ja muut varat muodostavat käyttöpääoman, josta myönnettävät stipendit jaetaan.

Varoista vastaa Helsingin Yrittäjänaiset ry:n hallitus. Yhdistyksen hallituksella on valvontaoikeus ja vastuu varoista. Kyseisten varojen tilitapahtumat sisältyvät yhdistyksen kirjanpitoon kuitenkin niin, että ne ovat erikseen eriteltävissä. Varojen käyttö tarkastetaan osana yhdistyksen tilintarkastusta.

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous vahvistaa vuosittain varoista käytettävän kokonaissumman seuraavalle toimintavuodelle. Hallituksella on oikeus päättää stipendien lukumäärästä ja suuruudesta syyskokouksessa vahvistetun kokonaissumman rajoissa.

Varojen käytöstä ja tuotoista on hallituksen laadittava selvitys vuosittain yhdistyksen kevätkokoukselle osana yhdistyksen toimintakertomusta. Selvityksestä tulee käydä ilmi varojen käyttö eri toiminta-alueittain: erittely maksetuista stipendeistä ja näiden käyttötarkoituksista sekä luettelo yhdistyksen tuottamaan kulttuuri- ja koulutustoimintaan käytetyistä rahavaroista.

3. Stipendien jakamisperiaatteet

Stipendivaroja voidaan myöntää yksittäiselle jäsenelle, jäsenryhmälle sekä Helsingin Yrittäjänaiset ry:n järjestämään yhteiseen kulttuuria ja tai koulutusta edistävään toimintaan.

Stipendejä myönnettäessä pyritään tasapuolisuuteen ja läpinäkyvyyteen sekä niistä tiedottamisessa avoimuuteen.

4. Yksilö- ja ryhmästipendien hakeminen

Stipendiä voi hakea jäsenmaksunsa maksanut varsinainen jäsen tai ryhmä varsinaisia jäseniä, jotka ovat hakupäivänä olleet yhdistyksen jäseninä vähintään kaksi vuotta, eikä ko. koulutukseen tai kulttuuritoimintaan ole myönnetty muita tukia. Hakijoilla (yksilö- tai ryhmähaku) tulee olla y-tunnus. Jäsen voi hakea yksilöstipendiä useamman kerran, kuitenkin niin, että edellisestä stipendin maksamisesta on kulunut kaksi vuotta. Stipendiä ei myönnetä jäsenille, joilla ei ole äänivaltaa jäsenkokouksessa (rinnakkaisjäsenet, opiskelijajäsenet).

Yllä todetusta poiketen, stipendiä voi kuitenkin hakea seniorijäsen tai ryhmä seniorijäseniä, jotka ovat olleet Helsingin Yrittäjänaiset ry:n varsinaisia jäseniä vähintään kaksi vuotta ja ovat stipendin hakuhetkellä Helsingin Yrittäjänaiset ry:n seniorilistalla.

5. Muu stipendivaroin tuettu toiminta

Stipendivaroin järjestettyyn yhteiseen toimintaan voivat osallistua kaikki jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet.

Stipendivaroista voi varsinainen jäsen hakea myös stipendiä Suomen Yrittäjänaiset ry:n järjestämän liittokokouksen seminaarimaksuun. Hallitus päättää vuosittain osallistujakohtaisen summan. Summasta tiedotetaan jäsenille ennen liittokokouksen ilmoittautumisajan päättymistä. Liittokokouksen tukihakemus.

6. Stipendihakemusten käsittely

Stipendihakemus tehdään kirjallisesti. Hakemus liitteineen on toimitettava yhdistyksen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen etukäteen ennen koulutuksen alkua tai suunniteltua kulttuuritapahtumaa. Liitteitä voi täydentää jälkikäteen hakemukseen.

Koulutus tai kulttuuritapahtuma voi siis alkaa ennen kuin hakija saa hakemukseensa päätöksen. Hakijan on oltava tietoinen siitä, että hakemukseen voi tulla kielteinenkin päätös. Myönnettävä summa voi myös poiketa haetusta summasta.

Hakijan/hakijaryhmän on perusteltava hakemuksessaan stipendin tarve ja käyttö jatkokoulutukseen tai kulttuuriin. Stipendiä ei myönnetä matka- ja majoituskuluihin. Stipendihakemukset käsitellään ja päätetään kahdesti vuodessa hallituksen määrittelemänä ajankohtana. Päätökset ilmoitetaan kuukauden kuluessa hakuajan umpeutumisesta.

Hallitus voi asettaa erillisen työryhmän käsittelemään yksilö- ja ryhmästipendihakemuksia. Hallituksella on oikeus jättää jakamatta stipendejä, mikäli ne eivät täytä asetettuja hakuvaatimuksia. Stipendien suuruus vaihtelee vuosittain jaettavan kokonaissumman ja hakemusten määrän mukaan.

Yksilöstipendi voi olla korkeintaan 990 euroa.

7. Stipendien maksaminen

Myönnetty stipendi maksetaan jälkikäteen, kun koulutus tai kulttuuritapahtuma on todennetusti suoritettu tai toteutunut ja vaaditut liitteet on toimitettu ohjeiden mukaisesti. Maksatukseen tarvitaan sitä varten laaditun maksulomakkeen lisäksi kuitit, dokumentit osallistumisesta, esimerkiksi kurssin suoritustodistus koulutuksen järjestäjältä tai muu vastaava läsnäolodokumentti.

Mikäli stipendinsaaja ei toimita vaadittavia liitteitä kahden (2) kuukauden kuluessa koulutuksen tai kulttuuritapahtuman päättymisen jälkeen stipendipäätös mitätöidään.

Jos koulutukseen pääsy tai kulttuuritapahtuma ei onnistu ilmoitettuna ajankohtana, siitä on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle, joka päättää stipendin siirtomahdollisuudesta.

Stipendin saajan on pyydettäessä esiteltävä stipendivarojen käyttötarkoitusta, kirjoitettava matkakertomus tms. yhdistyksen tilaisuuksissa tai yhdistyksen viestintäkanavissa.

Rauha Hasselblattin stipendin hakemisessa tarvittavat lomakkeet


Lataa – täytä – lähetä

hakulomake lähetä Stipendin hakulomake helsinki@yrittajanaiset.fi sähköpostiin

tukihakemus liittokokoukseen osallistuville

ryhmästipendi senioreille

Myönnetyt stipendit maksetaan ilmoittamallesi tilille maksatushakemuksella:
maksatuslomake lähetä hakulomake helsinki@yrittajanaiset.fi sähköpostiin